Terms & Conditions

1. INTERPRETATIE

1.1 De volgende definities en interpretatieregels zijn van toepassing op deze voorwaarden: -

Koper betekent de persoon, firma of bedrijf die / die een bestelling plaatst bij de Verkoper;

Werkdag betekent een andere dag dan een zaterdag of een zondag;

Contract betekent een contract tussen de verkoper en de koper voor de verkoop en aankoop van goederen;

Leveringspunt betekent de plaats waar de levering van goederen zal plaatsvinden onder voorwaarde 4;

Goederen betekent goederen die door de Verkoper aan de Koper moeten worden geleverd (inclusief een deel of delen daarvan).

1.2 Een verwijzing naar een wet is een verwijzing ernaar, aangezien deze voor het moment van kracht is, rekening houdend met een wijziging, uitbreiding, toepassing of re-enactment en omvat ondergeschikte wetgeving die voorlopig van kracht is.

1.3 Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en in het meervoud het enkelvoud.

1.4 Een verwijzing naar het ene geslacht omvat een verwijzing naar het andere geslacht.

1.5 Conditietitels hebben geen invloed op de interpretatie van deze voorwaarden.

2. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

2.1 Behoudens enige variatie onder voorwaarde 2.3, is elk Contract uitsluitend op deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden (inclusief alle voorwaarden of bepalingen die de Koper voornemens is toe te passen (hetzij onder een inkooporder, orderbevestiging, specificatie) of anders).

2.2 Geen bepalingen of voorwaarden die zijn onderschreven op, geleverd bij of vervat in de inkooporder van de Koper, de orderbevestiging, de specificatie of een ander document maken deel uit van een Contract alleen als het resultaat van een dergelijk document waarnaar in een Contract wordt verwezen.

2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van de Verkoper en elke variatie op deze voorwaarden en alle verklaringen over Goederen hebben geen effect tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de Verkoper. De koper erkent dat hij zich niet heeft gebaseerd op een verklaring, belofte of verklaring die door of namens de verkoper is afgelegd of gegeven die niet in het contract is uiteengezet. Niets in deze voorwaarde kan de aansprakelijkheid van de Verkoper voor frauduleuze voorstelling van zaken uitsluiten of beperken.

2.4 Elke bestelling of aanvaarding van een offerte voor goederen door de koper door de verkoper wordt beschouwd als een aanbod van de koper om goederen te kopen onder deze voorwaarden.

2.5 Geen bestelling geplaatst door de koper wordt geacht te zijn aanvaard door de verkoper totdat een schriftelijke bevestiging van de bestelling is afgegeven door de verkoper of (indien eerder) de verkoper de goederen aan de koper levert.

2.6 De Koper dient ervoor te zorgen dat de voorwaarden van zijn bestelling en alle toepasselijke specificaties in alle opzichten volledig en nauwkeurig zijn.

2.7 Elke offerte wordt gedaan op basis van het feit dat er geen Contract tot stand komt totdat de Verkoper een orderbevestiging aan de Koper verzendt. Elke offerte is geldig voor een periode van 30 werkdagen vanaf de datum, op voorwaarde dat de verkoper deze niet eerder heeft ingetrokken.

3. BESCHRIJVING

3.1 De hoeveelheid en de beschrijving van de goederen zijn zoals uiteengezet in de offerte of de orderbevestiging van de verkoper.

3.2 Alle monsters, tekeningen, beschrijvende materie, specificaties en advertenties uitgegeven door de Verkoper en alle beschrijvingen of illustraties in de catalogi of brochures van de Verkoper worden uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een globaal beeld te geven van de Goederen die erin zijn beschreven. Ze maken geen deel uit van het contract en dit is geen verkoop per monster.

4. LEVERING

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de verkoper, vindt de levering van de goederen plaats op de plaats van vestiging van de verkoper.

4.2 De koper neemt de goederen binnen 7 werkdagen nadat de verkoper heeft aangegeven dat de goederen gereed zijn voor levering.

4.3 Alle data die door de Verkoper zijn opgegeven voor de levering van de Goederen zijn bedoeld als een schatting en de tijd voor levering zal niet door middel van kennisgeving worden vermeld. Indien geen datums worden vermeld, zal de levering binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

4.4 Behoudens de overige bepalingen van deze voorwaarden, is de verkoper niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade (alle drie voorwaarden omvatten, zonder beperking, puur economisch verlies, winstderving, verlies van bedrijfsactiviteiten, uitputting van goodwill en soortgelijk verlies), kosten, schade, kosten of uitgaven die direct of indirect worden veroorzaakt door enige vertraging in de levering van de Goederen (zelfs als deze wordt veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper), noch zal enige vertraging de Koper het recht geven om het Contract te beëindigen of te ontbinden, tenzij dergelijke vertraging overschrijdt 60 werkdagen.

4.5 Als de koper om welke reden dan ook de levering van een van de goederen niet accepteert wanneer deze gereed is voor levering of de verkoper de goederen niet op tijd kan leveren omdat de koper geen passende instructies, documenten, licenties of machtigingen heeft verstrekt: -

4.5.1 het risico van de goederen gaat over op de koper (inclusief verlies of schade veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper);

4.5.2 de goederen worden geacht te zijn afgeleverd; en

de verkoper mag de goederen bewaren tot de levering, waarna de koper aansprakelijk is voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, opslag en verzekering).


4.6 De Koper zal op het Leveringspunt en op zijn kosten adequate en geschikte apparatuur en handmatige arbeid leveren voor het laden van de Goederen.

4.7 Als de verkoper een hoeveelheid goederen aan de koper levert tot 0% meer of minder dan de hoeveelheid die door de verkoper is aanvaard om te worden verkocht, heeft de koper niet het recht om bezwaar te maken tegen de goederen of een van de goederen om reden van het overschot of tekort en betaalt dergelijke goederen tegen het pro rata Contracttarief.

4.8 De Verkoper kan de Goederen in afzonderlijke termijnen leveren. Elke afzonderlijke termijn wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met het contract.

4.9 Elke aflevering is een afzonderlijk contract en geen annulering of beëindiging van een contract met betrekking tot een aflevering geeft de koper het recht om een ​​ander contract of afbetaling af te wijzen of te annuleren.

5. NIET-LEVERING

5.1 De hoeveelheid van een partij Goederen zoals geregistreerd door de Verkoper bij verzending vanuit de vestigingsplaats van de Verkoper, is sluitend bewijs van de hoeveelheid die de Koper bij aflevering heeft ontvangen, tenzij de Koper sluitend bewijs kan leveren dat het tegendeel bewijst.

5.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor niet-levering van goederen (zelfs indien veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper) tenzij de koper de verkoper schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de niet-levering binnen 3 werkdagen na de datum waarop de goederen de normale gang van zaken is ontvangen.

5.3 Elke aansprakelijkheid van de Verkoper voor niet-levering van de Goederen is beperkt tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de Goederen of het afgeven van een creditnota tegen het pro rata Contracttarief tegen een factuur die voor dergelijke Goederen is opgesteld.

6. RISICO / TITEL

6.1 De Goederen zijn vanaf het moment van levering voor risico van de Koper.

6.2 Het eigendom van de Goederen gaat niet over op de Koper totdat de Verkoper alle bedragen (contant of vrijgemaakt) volledig heeft ontvangen met betrekking tot: -

6.2.1 de goederen; en

6.2.2 alle andere bedragen die om welke reden dan ook van de Koper aan de Verkoper verschuldigd zijn of worden.

6.3 Tot het eigendom van de goederen op de koper is overgegaan, moet de koper:

6.3.1 de Goederen op fiduciaire basis bewaren als bewaarnemer van de Verkoper;

6.3.2 de Goederen opslaan (zonder kosten voor de Verkoper) gescheiden van alle andere goederen van de Koper of een derde partij op een zodanige manier dat deze gemakkelijk identificeerbaar blijven als eigendom van de Verkoper;

6.3.3 geen enkel identificerend merkteken of verpakking op of met betrekking tot de Goederen vernietigen, beschadigen of verbergen; en

6.3.4 de goederen in goede staat te houden en ze namens de verkoper verzekerd te houden voor de volledige prijs tegen alle risico's voor de redelijke tevredenheid van de verkoper en, op verzoek van de verkoper, zal de koper de verzekeringspolis voorleggen aan de Verkoper.

6.4 De Koper mag de Goederen doorverkopen voordat het eigendom ervan uitsluitend aan de volgende voorwaarden is overgedragen: -

6.4.1 elke verkoop zal plaatsvinden in het normale verloop van de bedrijfsactiviteiten van de Koper tegen volledige marktwaarde; en

6.4.2 een dergelijke verkoop is een verkoop van het eigendom van de verkoper namens de koper en de koper zal handelen als opdrachtgever (en niet als agent) bij het maken van een dergelijke verkoop.

6.5 Het recht van de Koper op bezit van de Goederen wordt onmiddellijk beëindigd als: -

6.5.1 de Koper heeft een faillissementsbevel tegen hem of maakt een regeling of een akkoord met zijn schuldeisers, of profiteert anderszins van een wettelijke bepaling die voorlopig van kracht is voor de verlichting van insolvente debiteuren, of (zijnde een rechtspersoon ) roept een vergadering van schuldeisers bijeen (formeel of informeel), of gaat in liquidatie (ongeacht of dit vrijwillig of verplicht is), behalve een vrijwillige liquidatie met het oogmerk uitsluitend voor wederopbouw of fusie, of heeft een curator en / of manager, administratief of administratief curator benoemd van zijn onderneming of een deel daarvan, of documenten worden bij de rechtbank ingediend voor de benoeming van een beheerder van de Koper of een kennisgeving van voornemen om een ​​beheerder te benoemen wordt gegeven door de Koper of zijn bestuurders of door een kwalificerende houder van een zwevende last (als gedefinieerd in paragraaf 14 van Bijlage B1 bij de Insolvency Act 1986), of een resolutie wordt aangenomen of een verzoekschrift wordt ingediend bij een rechtbank voor de liquidatie van de Koop er of voor het geven van een administratief bevel ten aanzien van de Koper, of er wordt een procedure gestart met betrekking tot de insolventie of mogelijke insolventie van de Koper; of

6.5.2 de Koper lijdt of toestaat dat elke uitvoering, legaal of billijk, op zijn / haar eigendom wordt geheven of tegen hem / haar wordt verkregen, of zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract of een ander contract niet nakomt of nakomt tussen de Verkoper en de Koper, of niet in staat is zijn schulden te betalen in de zin van artikel 123 van de Insolvency Act 1986 of de Koper stopt met handelen; of

6.5.3 Koper bestelt goederen of brengt deze op enigerlei wijze in rekening.

6.6 De verkoper heeft het recht om de betaling voor de goederen te innen, ondanks het feit dat het eigendom van een van de goederen niet van de verkoper is overgegaan.

6.7 De Koper verleent de Verkoper, zijn agenten en werknemers op elk moment een onherroepelijke licentie om een ​​locatie te betreden waar de Goederen zijn of kunnen worden opgeslagen om ze te inspecteren, of, wanneer het recht van de Koper op bezit is beëindigd, om ze te herstellen.

6.8 Wanneer de verkoper niet kan bepalen of goederen de goederen zijn waarvoor het eigendomsrecht van de koper is geëindigd, wordt de koper geacht alle goederen van het soort dat door de verkoper aan de koper in de bestelling is verkocht, te hebben verkocht. die werden gefactureerd aan de koper.

6.9 Bij beëindiging van het Contract, ongeacht de oorzaak, blijven de rechten van de Verkoper (maar niet de Koper) vervat in deze voorwaarde 6 van kracht.

7. PRIJS

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de Verkoper, is de prijs voor de Goederen de prijs die is vermeld in [de prijslijst van de Verkoper die is gepubliceerd op de datum van levering of de veronderstelde levering].

7.2 De prijs voor de goederen is exclusief belasting over de toegevoegde waarde en alle kosten of lasten met betrekking tot verpakking, laden, lossen, vervoer en verzekering, alle bedragen die de koper bovendien moet betalen wanneer deze verschuldigd is voor de Goederen.

8. BETALING

8.1 Onder voorbehoud van voorwaarde 8.4, is de betaling van de prijs voor de goederen verschuldigd in Britse ponden] [op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand waarin de goederen worden geleverd of worden geacht te zijn geleverd].

8.2 Tijd voor betaling is van essentieel belang.

8.3 Geen enkele betaling wordt geacht te zijn ontvangen totdat de verkoper de geldmiddelen heeft ontvangen.

8.4 Alle betalingen verschuldigd aan de Verkoper onder het Contract worden onmiddellijk opeisbaar na beëindiging ondanks enige andere bepaling.

8.5 De ​​Koper zal alle krachtens het Contract verschuldigde betalingen volledig verrichten zonder enige aftrek, hetzij door verrekening, tegenvordering, korting, korting of anderszins, tenzij de Koper een geldig gerechtelijk bevel heeft waarin wordt geëist dat een bedrag gelijk aan die aftrek wordt betaald door de verkoper aan de koper.

8.6 Als de koper nalaat de verkoper een bedrag te betalen dat op grond van het contract verschuldigd is, is de koper vanaf de vervaldag rente verschuldigd aan de verkoper over de verschuldigde datum tegen het jaarlijkse rentetarief van 3% boven de basisleningstarief van van tijd tot tijd, die dagelijks worden opgebouwd totdat de betaling is gedaan, hetzij vóór of na een oordeel. De verkoper behoudt zich het recht voor om rente te vorderen op grond van de wet late betaling van commerciële schulden 1998.

9. KWALITEIT

9.1 Wanneer de verkoper niet de fabrikant van de goederen is, zal de verkoper trachten het voordeel van een aan de verkoper gegeven garantie over te dragen aan de koper.

9.2 De Verkoper garandeert dat (onder voorbehoud van de andere bepalingen van deze voorwaarden) bij levering [, en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering, de Goederen:

9.2.1 van voldoende kwaliteit zijn in de zin van de Sale of Goods Act 1979;

9.2.2 redelijk fit zijn volgens specificatie;

9.2.3 redelijk geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor de goederen worden gekocht, indien de koper dit doel schriftelijk aan de verkoper had kenbaar gemaakt en de verkoper schriftelijk heeft bevestigd dat het redelijk is dat de koper op de vaardigheid en oordeel van de verkoper.

9.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor een inbreuk op de garantie in voorwaarde 9.2, tenzij: -

9.3.1 de koper geeft de verkoper schriftelijk kennis van het gebrek en, indien het gebrek het gevolg is van transportschade aan de vervoerder, binnen 7 werkdagen nadat de koper het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken ; en

9.3.2 de verkoper krijgt een redelijke gelegenheid na ontvangst van een dergelijke kennisgeving van het onderzoek van de goederen en de koper (indien de verkoper hierom vraagt) retourneert dergelijke goederen naar de plaats van de verkoper op kosten van de koper zodat het onderzoek kan plaatsvinden er.

9.4 De verkoper is op geen enkele manier of in enige mate aansprakelijk voor een inbreuk op de garantie in voorwaarde 9.2 als: -

9.4.1 de Koper maakt verder gebruik van dergelijke Goederen na een dergelijke kennisgeving; of

9.4.2 het defect ontstaat omdat de Koper de mondelinge of schriftelijke instructies van de Verkoper met betrekking tot de opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van de Goederen of (als die er niet zijn) goede handelspraktijken niet heeft gevolgd; of

9.4.3 Koper wijzigt of repareert dergelijke Goederen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper.

9.5 Onder voorbehoud van voorwaarde 9.3 en voorwaarde 9.4, als een van de Goederen niet voldoet aan de garantie in voorwaarde 9.2, zal de Verkoper, naar eigen absolute en onbezwaarde discretie, ervoor kiezen om dergelijke Goederen (of het defecte onderdeel) te repareren of te vervangen of de prijs van dergelijke goederen terugbetalen tegen het pro rata contracttarief, op voorwaarde dat, indien de verkoper daarom verzoekt, de koper op kosten van de koper de goederen of het deel van de goederen dat defect is aan de verkoper terugstuurt.

9.6 Als de verkoper voldoet aan voorwaarde 9.5, is hij niet verder aansprakelijk voor een inbreuk op de garantie in voorwaarde 9.2 met betrekking tot dergelijke goederen.

9.7 Alle vervangen Goederen zijn eigendom van de Verkoper en alle gerepareerde of vervangende Goederen zijn gegarandeerd op deze voorwaarden voor het niet-verlopen gedeelte van de periode van 12 maanden.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Onder voorbehoud van voorwaarde 4, voorwaarde 5 en voorwaarde 9, beschrijven de volgende bepalingen de volledige financiële aansprakelijkheid van de Verkoper (inclusief elke aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van zijn werknemers, agenten en onderaannemers) ten opzichte van de Koper met betrekking tot: -

10.1.1 schending van deze voorwaarden;

10.1.2 elk gebruik dat door de Koper wordt gemaakt of doorverkocht van een van de Goederen, of van een product dat een van de Goederen bevat; en

10.1.3 elke verklaring, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid met inbegrip van nalatigheid die voortvloeit uit of in verband met het Contract.

10.2 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door de wet of het gewoon recht (behalve de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979) zijn, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten van het contract.

10.3 Niets in deze voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van de verkoper uit of beperkt deze: -

10.3.1 voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper; of

10.3.2 onder sectie 2 (3), Consumer Protection Act 1987; of

10.3.3 voor elke kwestie die het illegaal zou zijn voor de Verkoper om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen; of

10.3.4 voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

10.4 Onder voorbehoud van voorwaarde 10.2 en voorwaarde 10.3: -

10.4.1. De totale aansprakelijkheid van de verkoper in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), verkeerde voorstelling, restitutie of anderszins, die voortvloeit uit de uitvoering of de beoogde uitvoering van het contract, is beperkt tot de contractprijs.

10.4.2 De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor verlies van winst, verlies van bedrijfsactiviteiten of uitputting van goodwill in elk geval, hetzij direct, indirect of als gevolg, of claims voor welke gevolgschade dan ook (hoe dan ook veroorzaakt) die voortvloeien uit of in verband met het contract.

11. OPDRACHT

11.1 De verkoper kan het contract of een deel ervan overdragen aan een persoon, bedrijf of bedrijf.

11.2 De Koper heeft geen recht om het Contract of een deel ervan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper te cederen.

12. OVERMACHT

De verkoper behoudt zich het recht voor om de leveringsdatum uit te stellen of het contract te annuleren of het volume van de door de koper bestelde goederen te verminderen (zonder aansprakelijkheid jegens de koper) als dit wordt verhinderd of vertraagd in de uitoefening van zijn bedrijf als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke controle van de Verkoper, waaronder, zonder beperking, overmacht, acties van de overheid, oorlog of nationale noodsituatie, terroristische aanslagen, protesten, oproer, burgerlijke onrust, brand, explosie, overstroming, epidemie, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot het personeel van een van de partijen), of beperkingen of vertragingen die van invloed zijn op vervoerders of onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van geschikte of geschikte materialen, op voorwaarde dat, als het evenement in kwestie voortduurt voor een ononderbroken periode van meer dan 60 Werkdagen heeft de koper het recht om de verkoper schriftelijk op te zeggen het contract te beëindigen.

13. ALGEMEEN

13.1 Elk recht of rechtsmiddel van de Verkoper onder het Contract doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel van de Verkoper, al dan niet onder het Contract.

13.2 Als een bepaling van het Contract door een rechtbank, tribunaal of bestuursorgaan van de bevoegde jurisdictie geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, niet-afdwingbaar of onredelijk wordt bevonden, geldt dit voor zover onwettig, ongeldig, nietig, nietig , niet-afdwingbaarheid of onredelijkheid als scheidbaar worden beschouwd en de resterende bepalingen van het Contract en de rest van een dergelijke bepaling blijven volledig van kracht en van kracht.

13.3 Falen of vertraging door de Verkoper bij het afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van enige bepaling van het Contract kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van zijn rechten onder het Contract.

13.4 Elke verklaring van afstand door de Verkoper van een inbreuk op, of een verzuim onder een bepaling van het Contract door de Koper, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende inbreuk of verzuim en heeft op geen enkele manier invloed op de andere voorwaarden van het Contract.

13.5 De ​​partijen bij het contract zijn niet van plan dat enige bepaling van het contract afdwingbaar zal zijn op grond van de Contracts (Rights of Third Party) Act 1999 door een persoon die er geen partij bij is.

13.6 De vorming, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid en alle aspecten van het Contract worden beheerst door Engels recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

14. COMMUNICATIE

14.1 Alle communicatie tussen de partijen over het contract dient schriftelijk te geschieden en met de hand te worden afgeleverd of te worden verzonden per vooraf betaalde eersteklas post of per fax:

14.1.1 (in geval van communicatie met de verkoper) naar zijn maatschappelijke zetel of een ander gewijzigd adres dat door de verkoper aan de koper zal worden meegedeeld; of

14.1.2 (in het geval van de mededelingen aan de Koper) naar de maatschappelijke zetel van de geadresseerde (als het een bedrijf is) of (in elk ander geval) naar een adres van de Koper zoals vermeld in een document dat deel uitmaakt van het Contract of een ander adres dat door de Koper aan de Verkoper zal worden meegedeeld.

14.2 Mededelingen worden geacht te zijn ontvangen: -

14.2.1 indien verzonden met vooruitbetaalde eersteklas post, twee werkdagen na plaatsing (exclusief de werkdag van plaatsing); of

14.2.2 indien met de hand geleverd, op de Werkdag van levering; of

14.2.3 indien verzonden per fax op een werkdag vóór 16.00 uur, op het moment van verzending en anders op de eerstvolgende werkdag.

14.3 Mededelingen gericht aan de verkoper worden gemarkeerd ter attentie van de directeuren.